ใบเสร็จชั่วคราว
R6203-101
พนักงานขาย ฑิญาดา บัวเลี้ยง
ผู้ติดต่อ ประยุทธิ์ จันทร์โอชา
ชื่อบริษัท
ประเทศไทยไชโย จำกัด (สำนักงานใหญ่)
3/6 หมู่ 6 ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสาคร
จ.สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ 0344466544 โทรสาร 0344466546
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0745556001832
ออกวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2562
รูปแบบการชำระเงิน 0345555555
สถานที่ส่ง
ประเทศไทย จำกัด (สำนักงานใหญ่)
55/55 ต.บางรัก อ.ห้วยนา จ.ชึมพร 77544
โครงการ/สายทาง หัวหิน
ลำดับ รหัสสินค้า รายการสินค้า จํานวน หน่วย
ราคา/หน่วย
จํานวนเงิน
1
153400-1
ราวเหล็กลูกฟูกกันรถ
(มาตรฐาน มอก. 248-2531) หนา 3.2 มม.
1
ชิ้น
1,100.00
1,100.00
2
153400-1
ราวเหล็กลูกฟูกกันรถ
(มาตรฐาน มอก. 248-2531) หนา 3.2 มม.
1
ชิ้น
1,100.00
1,100.00
3
153400-1
ราวเหล็กลูกฟูกกันรถ
(มาตรฐาน มอก. 248-2531) หนา 3.2 มม.
1
ชิ้น
1,100.00
1,100.00
4
153400-1
ราวเหล็กลูกฟูกกันรถ
(มาตรฐาน มอก. 248-2531) หนา 3.2 มม.
1
ชิ้น
1,100.00
1,100.00
5
153400-1
ราวเหล็กลูกฟูกกันรถ
(มาตรฐาน มอก. 248-2531) หนา 3.2 มม.
1
ชิ้น
1,100.00
1,100.00
6
153400-1
ราวเหล็กลูกฟูกกันรถ
(มาตรฐาน มอก. 248-2531) หนา 3.2 มม.
1
ชิ้น
1,100.00
1,100.00
7
153400-1
ราวเหล็กลูกฟูกกันรถ
(มาตรฐาน มอก. 248-2531) หนา 3.2 มม.
1
ชิ้น
1,100.00
1,100.00
8
153400-1
ราวเหล็กลูกฟูกกันรถ
(มาตรฐาน มอก. 248-2531) หนา 3.2 มม.
1
ชิ้น
1,100.00
1,100.00
9
153400-1
ราวเหล็กลูกฟูกกันรถ
(มาตรฐาน มอก. 248-2531) หนา 3.2 มม.
1
ชิ้น
1,100.00
1,100.00
10
153400-1
ราวเหล็กลูกฟูกกันรถ
(มาตรฐาน มอก. 248-2531) หนา 3.2 มม.
1
ชิ้น
1,100.00
1,100.00
รวมราคาสินค้า
6,800.00
ส่วนลดการค้า
476.00
ราคาหลังหักส่วนลด
7,276.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
7,276.00
รวมทั้งสิ้น
7,276.00
(แปดพันหกร้อยห้าสิบเจ็ดบาทถ้วน)
1/1