ใบแจ้งหนี้/ใบวางบิล
IN6203-101
พนักงานขาย ฑิญาดา บัวเลี้ยง
ผู้ติดต่อ ประยุทธิ์ จันทร์โอชา
ชื่อบริษัท
ประเทศไทยไชโย จำกัด (สำนักงานใหญ่)
3/6 หมู่ 6 ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสาคร
จ.สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ 0344466544 โทรสาร 0344466546
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0745556001832
วันที่แจ้งหนี้ บริษัท เอ ที ซี ทราฟฟิค จำกัด
จำนวนวนวันที่ให้เครดิต 30 วัน
วันครบกำหนดชำระเงิน 21 มีนาคม พ.ศ. 2562
ยืนยันราคาภายในวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2562
โครงการ/สายทาง หัวหิน
ลำดับ รหัสสินค้า รายการสินค้า จํานวน หน่วย
ราคา/หน่วย
จํานวนเงิน
1
153400-1
ราวเหล็กลูกฟูกกันรถ
(มาตรฐาน มอก. 248-2531) หนา 3.2 มม.
1
ชิ้น
1,100.00
1,100.00
2
153400-1
ราวเหล็กลูกฟูกกันรถ
(มาตรฐาน มอก. 248-2531) หนา 3.2 มม.
1
ชิ้น
1,100.00
1,100.00
3
153400-1
ราวเหล็กลูกฟูกกันรถ
(มาตรฐาน มอก. 248-2531) หนา 3.2 มม.
1
ชิ้น
1,100.00
1,100.00
4
153400-1
ราวเหล็กลูกฟูกกันรถ
(มาตรฐาน มอก. 248-2531) หนา 3.2 มม.
1
ชิ้น
1,100.00
1,100.00
5
153400-1
ราวเหล็กลูกฟูกกันรถ
(มาตรฐาน มอก. 248-2531) หนา 3.2 มม.
1
ชิ้น
1,100.00
1,100.00
6
153400-1
ราวเหล็กลูกฟูกกันรถ
(มาตรฐาน มอก. 248-2531) หนา 3.2 มม.
1
ชิ้น
1,100.00
1,100.00
7
153400-1
ราวเหล็กลูกฟูกกันรถ
(มาตรฐาน มอก. 248-2531) หนา 3.2 มม.
1
ชิ้น
1,100.00
1,100.00
8
153400-1
ราวเหล็กลูกฟูกกันรถ
(มาตรฐาน มอก. 248-2531) หนา 3.2 มม.
1
ชิ้น
1,100.00
1,100.00
9
153400-1
ราวเหล็กลูกฟูกกันรถ
(มาตรฐาน มอก. 248-2531) หนา 3.2 มม.
1
ชิ้น
1,100.00
1,100.00
10
153400-1
ราวเหล็กลูกฟูกกันรถ
(มาตรฐาน มอก. 248-2531) หนา 3.2 มม.
1
ชิ้น
1,100.00
1,100.00
รวมราคาสินค้า
6,800.00
ส่วนลดการค้า
476.00
ราคาหลังหักส่วนลด
7,276.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
7,276.00
รวมทั้งสิ้น
7,276.00
(แปดพันหกร้อยห้าสิบเจ็ดบาทถ้วน)
ช่องทางการชำระเงิน ธนาคารกสิกรไทย
เลขที่บัญชี 379-2 -34558-0 ชื่อบัญชี บริษัท เอ ที ซี ทราฟฟิค จำกัด สาขาปราณบุรี/ออมทรัพย
หากไม่สะดวกโอนเงินบัญชีดังกล่าว กรุณาติดต่อสำนักงานใหญ่ โทร 032-684166
1/1