ใบร้องขอให้รับส่งงานจากภายนอก
DL-02/6203-101
พนักงานทำนทา รายการ ฑิญาดา บัวเลี้ยง
ผู้รับการติดต่อ ประยุทธิ์ จันทร์โอชา
สถานที่จัดส่ง
3/6 หมู่ 6 ต.คอกกระบือ
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ 0344466544
ออกวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562
วันเวลาในการติดต่อ 19 มีนาคม พ.ศ 2562
รายการส่ง : รายละเอียดการส่งมีดังนี้
ลำดับ รหัสสินค้า รายการสินค้า จํานวน หน่วย
1
153400-1
ราวเหล็กลูกฟูกกันรถ
(มาตรฐาน มอก. 248-2531) หนา 3.2 มม.
1
ชิ้น
2
153400-1
ราวเหล็กลูกฟูกกันรถ
(มาตรฐาน มอก. 248-2531) หนา 3.2 มม.
1
ชิ้น
3
153400-1
ราวเหล็กลูกฟูกกันรถ
(มาตรฐาน มอก. 248-2531) หนา 3.2 มม.
1
ชิ้น
4
153400-1
ราวเหล็กลูกฟูกกันรถ
(มาตรฐาน มอก. 248-2531) หนา 3.2 มม.
1
ชิ้น
5
153400-1
ราวเหล็กลูกฟูกกันรถ
(มาตรฐาน มอก. 248-2531) หนา 3.2 มม.
1
ชิ้น
รายการรับ : รายละเอียดการรับมีดังนี้
ลำดับ รหัสสินค้า รายการสินค้า จํานวน หน่วย
1
153400-1
ราวเหล็กลูกฟูกกันรถ
(มาตรฐาน มอก. 248-2531) หนา 3.2 มม.
1
ชิ้น
2
153400-1
ราวเหล็กลูกฟูกกันรถ
(มาตรฐาน มอก. 248-2531) หนา 3.2 มม.
1
ชิ้น
3
153400-1
ราวเหล็กลูกฟูกกันรถ
(มาตรฐาน มอก. 248-2531) หนา 3.2 มม.
1
ชิ้น
4
153400-1
ราวเหล็กลูกฟูกกันรถ
(มาตรฐาน มอก. 248-2531) หนา 3.2 มม.
1
ชิ้น
5
153400-1
ราวเหล็กลูกฟูกกันรถ
(มาตรฐาน มอก. 248-2531) หนา 3.2 มม.
1
ชิ้น
FO - DL - 01 Issue Date 29/04/2560 REV: 03