ใบขออนุมัติซื้อ
PU6203-101
ผู้ขอซื้อ ฑิญาดา บัวเลี้ยง
บริษัทที่สั่งซื้อ
บริษัท เอ ที ซี ทราฟฟิค จำกัด
โทร. 032 - 684166
วันที่ทำรายการ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562
วันที่ต้องการ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562
วัตถุประสงค์การใช้งาน
ลำดับ รหัสสินค้า รายการสินค้า จํานวน หน่วย
ผู้รับสินค้า
1
153400-1
ราวเหล็กลูกฟูกกันรถ
(มาตรฐาน มอก. 248-2531) หนา 3.2 มม.
1
ชิ้น
2
153400-1
ราวเหล็กลูกฟูกกันรถ
(มาตรฐาน มอก. 248-2531) หนา 3.2 มม.
1
ชิ้น
3
153400-1
ราวเหล็กลูกฟูกกันรถ
(มาตรฐาน มอก. 248-2531) หนา 3.2 มม.
1
ชิ้น
4
153400-1
ราวเหล็กลูกฟูกกันรถ
(มาตรฐาน มอก. 248-2531) หนา 3.2 มม.
1
ชิ้น
FO - PU - 02 Issue Date 29/04/2560 REV: 03