ใบเบิกวัตถุดิบ
PD -02/6204-002
ผู้เบิกของ ฑิญาดา บัวเลี้ยง
วันที่ทำรายการ
21 มีนาคม พ.ศ. 2562
วัตถุประสงค์การใช้งาน ใช้ทำการเทสต์ใรโครงการ
ลำดับ รหัสสินค้า รายการสินค้า จํานวน หน่วย
1
153400-1
ราวเหล็กลูกฟูกกันรถ
(มาตรฐาน มอก. 248-2531) หนา 3.2 มม.
1
ชิ้น
2
153400-1
ราวเหล็กลูกฟูกกันรถ
(มาตรฐาน มอก. 248-2531) หนา 3.2 มม.
1
ชิ้น
3
153400-1
ราวเหล็กลูกฟูกกันรถ
(มาตรฐาน มอก. 248-2531) หนา 3.2 มม.
1
ชิ้น
4
153400-1
ราวเหล็กลูกฟูกกันรถ
(มาตรฐาน มอก. 248-2531) หนา 3.2 มม.
1
ชิ้น
FO - PD - 02 Issue Date 29/04/2560 REV: 03