บริษัท Promptchai
555 ต.เขาย้อย อ.ปราณบุรี
จ.ประจวบคิรีขันธ์ 77120
เบอร์ติดต่อ 032-555-55555
เลขผู้เสียภาษี 1-1014-01216-00-2
ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษีอย่างย่อ
Date : 2018-12-17 18:03
Order ID : C10111010110
Casher : Nattapon
Payment Type : Cash
รายการ จำนวน ราคา
รายการ 7
ยอดรวมทั้งหมด 250,400.00
ยอดรวมก่อน VAT 2,669.90
VAT 7% 669.90
ยอดรวม ***2,669.90
ชำระเงินสด 3,000.00
เงินทอน 60.00
** ขอบคุณที่ใช้บริการ **